071-36713191 071-36715111 071-36715151 071-36715550 071-36715552

خطا در بازیابی اطلاعات

  • قیمت :
  • 071-36713191
  • 071-38429344
  • 071-38429365
  • 071-38429371
  • نمایندگی کیان خودرو نقش رستم

شرایط فروش

ردیفنام خودرومدلکد طرحنام طرحنوع فروشقیمتزمان تحویل-روزکاریودیه اولفاصله زمانی پرداخت دوم ودیه دوم به صورت چک ودیه سوم به صورت چکنرخ سود انصرافسود مشارکتنرخ سود تسهیلات مبلغ تسهیلاتتعداد اقساطمبلغ هر قسطانتخاب
1 MOKKA X Innovation 96012 نقدی نقدی 1,869,000,000 ریال 120 روزکاری 400.000.000 ریال 45روز بعد 200,000,000 ریال 90 روز بعد 350,000,000 ریال %15 %18 - - - -
2 MOKKA X Innovation 96011 نقدی نقدی 1,869,000,000 ریال 120 روزکاری 600.000.000 ریال 45روز بعد 200,000,000 ریال 90 روز بعد 200,000,000 ریال %15 %18 - - - -
3 MOKKA X Innovation 96010 نقدی نقدی 1,869,000,000 ریال 120 روزکاری 900.000.000 ریال 45روز بعد 200,000,000 ریال 90 روز بعد 200,000,000 ریال %15 %18 - - - -
4 MOKKA X Innovation 96009 نقدی نقدی 1,869,000,000 ریال 120 روزکاری 1.650.000.000 ریال - - - %15 %18 - - - -

با آگاهي کامل و قبول شرايط اين فرم متقاضي خريد يک دستگاه خودرو با مشخصات فوق الذکر و شرايط ذيل مي باشم:

متقاضي خريد ضمن آگاهي نسبت به شرايط خريد طرح فروش شرکت ارام خودرو ايرانيان مندرج در سايت با قيمت علي الحساب اعلامي مي باشد که مبلغ پيش پرداخت در زمان ثبت نام به حساب شرکت ارام خودرو ايرانيان دريافت مي گردد و الباقي مبلغ علي الحساب خودرو پس از صدور دعوتنامه و قبل از تحويل خودرو در وجه شرکت ارام خودرو ايرانيان کارسازي مي گردد. 

1. در صورتي که متقاضي خريد کل پرداخت هاي خود را بصورت چک تضميني يا فيش واريز نقدي بانکي (وفق طرح فروش فوق الذکر که جزييات آن به اطلاع متقاضي خريد رسيده و مورد قبول وي قرار گرفته است) فقط در وجه شرکت ارام خودرو ايرانيان پرداخت ننمايد، درخواست او فاقد ارزش بوده و هيچ گونه حقي براي او ايجاد نمي شود. در صورت عدم وصول وجه پرداختي و يا عدم کارسازي هر يک از چکهاي ارائه شده به هر دليل موجب منفسخ شدن پيش خريد خواهد شد. 

2. الباقي علي الحساب ثمن معامله پس از کسر مبالغ وديعه هاي پرداختي و محاسبه سود 15درصد مشارکت سالانه و بر اساس دعوتنامه ابلاغي از طرف شرکت ارام خودرو ايرانيان، بايد توسط متقاضي خريد قبل از تحويل خودرو نقداً به حساب شرکت ارام خودرو ايرانيان واريز گردد و متقاضي خريد قبل از تحويل خودرو تسويه حساب کامل نموده باشد. بديهي است پرداخت ماليات بر ارزش افزوده بر عهده متقاضي خريد مي باشد که در قيمت کل خودرو محاسبه نشده است.

3. در صورتي که شرکت اقدام به صدور و ابلاغ دعوتنامه (وفق تبصره چهار بند 10) به متقاضي خريد نمايد و متقاضي خريد ظرف يک هفته اقدام به مراجعه، تکميل وجه و تنظيم قرارداد و دريافت خودرو ننمايد، امتناء و استنکاف متقاضي خريد از امضاء دعوتنامه و موارد مذکور، موجب ابطال اين درخواست شده و متقاضي خريد فقط محق دريافت اصل وجه پرداختي مي باشد.

4. در صورت انصراف کتبي متقاضي يا عدم امضا دعوتنامه به هر دليل، ضمن ابطال فرم درخواست پيش خريد، عينا" اصل مبالغ پيش پرداخت به متقاضي خريد مسترد مي گردد و در صورت تقاضاي متقاضي خريد در هنگام اعلام انصراف و موافقت شرکت به ميزان دوازده درصد (12%) سود روز شمار سالانه نسبت به مبالغ پيش پرداخت بعنوان سود انصراف تا تاريخ اعلام انصراف محاسبه و در صورتي که تقاضاي انصراف پيش از سر رسيد تحويل خودرو باشد (4%) از آن کسر خواهد شد و حداکثر تا 30روز کاري پس از تاريخ انصراف کتبي به متقاضي خريد مسترد مي گردد. لازم به ذکر است در هر صورت پس از صدور اسناد شماره گذاري از سوي شرکت ارام خودرو ايرانيان انصراف از خريد و استرداد وجه امکان پذير نمي باشد.( در صورت انصراف تا 30 روز پس از درخواست خريد خودرو، سود انصراف تعلق نخواهد گرفت.)
5. زمان تحويل خودرو در صورت کامل بودن مدارک و وجه 120روز کاري به بعد مي باشد که براساس اولويت وصول و تکميل وجوه پرداختي و ميزان موجودي اتومبيل خواهد بود.
تبصره1: روزهاي کاري شامل پنجشنبه ها و تعطيلات رسمي کشور نمي باشد.

6. چنانچه تاخير در تحويل خودرو پس از صدور دعوتنامه، ناشي از قصور شرکت ارام خودرو ايرانيان بوده و اين تاخير بيش از 30 روز کاري از زمان مقرر در دعوتنامه باشد با رعايت بند فورس ماژور، در صورت تقاضاي متقاضي خريد در هنگام تخصيص و تحويل خودروي درخواستي و موافقت شرکت، سود روز شمار 16درصد سالانه به مبالغ پرداختي متقاضي خريد محاسبه و به وي مسترد خواهد شد. در اين گونه موارد ملاک عمل تاريخ تحويل خودرو و نه تحويل مدارک شماره گذاري خواهد بود. هيچ گونه وجه ديگري اعم از عدم النفع و يا موارد مشابه به متقاضي خريد تعلق نمي گيرد.

تبصره2: چنانچه شرکت ارام خودرو ايرانيان پس از اعلام کتبي ظرف مهلت تعيين شده در بند 5 اين فرم درخواست به هر دليلي چون تغيير قوانين واردات کشور، عدم تائيد ثبت سفارش و غيره قادر به تحويل خودرو مورد تقاضا به متقاضي خريد نباشد و مراتب را رسماً اعلام نمايد اين درخواست پيش خريد کان لم يکن تلقي و از درجه ي اعتبار ساقط مي گردد. در اين صورت متقاضي خريد صرفا حق مطالبه اصل وجه واريز شده به حساب شرکت به انضمام وجه خسارت از بابت عدم تحويل خودرو به ميزان روز شمار 16 درصد سالانه نسبت به جمع مبالغ پرداختي تا تاريخ اعلام شده توسط شرکت ارام خودرو ايرانيان را خواهد داشت. متقاضي خريد با امضاء ذيل اين فرم درخواست پيش خريد اقرار به اطلاع کامل از مفاد اين تبصره نموده و حق هر گونه اعتراض و ادعايي را مبني بر مطالبه ي خودروي پيش خريد شده، صراحتا از خود سلب مي نمايد. ضمن اين که هيچ گونه ادعايي از ناحيه متقاضي در خصوص عدم تحويل خودرو يا مطالبه ي هر گونه وجهي مازاد بر خسارت تعيين شده (خسارت عدم انجام تعهد) بر مبناي توافق کتبي طرفين، مسموع نخواهد بود. 

7. هزينه ي شماره گذاري (به غير از هزينه ي فلز پلاک و عوارض شهرداري) به عهده شرکت ارام خودرو ايرانيان مي باشد. هزينه ي ماليات بر ارزش افزوده بر اساس تعرفه قانوني موجود به صورت علي الحساب، نقداً از متقاضي خريد دريافت خواهد شد. با توجه به اين که کليه هزينه هاي محاسبه شده در قيمت خودرو اعم از هزينه هاي گمرکي، تبصره 13 ( اسقاط)، حمل و باربري، انبارداري، هزينه هاي شماره گذاري، بيمه ي شخص ثالث، ماليات بر ارزش افزوده و تغيير مدل و به خصوص نرخ ارز و هزينه هاي مربوط به کالاهاي وارداتي و ساير هزينه هاي متعلقه تا تاريخ ثبت نام اين فرم درخواست به صورت علي الحساب مي باشد، بديهي است هرگونه افزايش هزينه و افزايش آپشن در تاريخ صدور کاردکس نسبت به تاريخ اعلامي طرح فروش و به تشخيص و اعلام شرکت ارام خودرو ايرانيان، به عهده ي متقاضي خريد خواهد بود. 

تبصره 3: متقاضيان خريد در شهرستان ها هزينه هاي فيش هاي ماليات، عوارض شماره گذاري و خزانه را در زمان شماره گذاري براساس تعرفه ي رسمي اعلامي دولت پرداخت خواهند نمود، که مبلغ مذکور وفق طرح فروش شرکت و مبلغ اعلامي در توضيحات دعوتنامه کسر و الباقي را نقدا" پرداخت مي نمايند، همچنين شرکت ارام خودرو ايرانيان هيچگونه مسئوليتي در خصوص پرداخت فيش هاي نقل و انتقال ندارد. 

8. مشخصات شناسنامه اي و هويتي متقاضي خريد بايد با مشخصات مندرج در اين فرم مطابقت نمايد و چنانچه نقص يا اشتباهي در مشخصات ارائه شده از سوي متقاضي خريد وجود داشته باشد، مسئوليت آن بر عهده وي خواهد بود و در صورت امکان اصلاح، متقاضي خريد بايد هزينه هاي مربوط به اصلاح اسناد و مدارک را پرداخت نمايد.

9. محل تحويل خودرو انبار شرکت ارام خودرو ايرانيان در تهران مي باشد. 

10. شماره گذاري خودرو بر اساس مقررات جاري کشور مي باشد و محل شماره گذاري خودرو بر اساس نشاني محل سکونت مندرج در اين فرم تعيين خواهد شد و رعايت مقررات مربوط به شماره گذاري خودرو به عهده متقاضي خريد مي باشد. متقاضي خريد بايد راسا دلايل احراز سکونت خود را براي شهر مورد نظر جهت شماره گذاري مطابق آيين نامه اداره راهنمايي و رانندگي به مراکز شماره گذاري ارائه نمايد. همچنين با توجه به اين که دستور العمل شماره گذاري خودروها داراي تاريخ انقضاء مي باشد، متقاضي خريد بايد حداکثر ظرف مدت يک هفته نسبت اخذ اسناد و شماره گذاري خودرو اقدام نمايد در غير اين صورت مسئوليت عدم انجام شماره گذاري بر عهده ي خريدار خواهد بود. 

تبصره 4: با توجه به اينکه کليه تماس ها و مکاتبات با متقاضي خريد بر اساس نشاني يا تلفن ارائه شده در اين فرم صورت مي گيرد، لذا هر گونه تماس يا مکاتبه اي که از طرف شرکت ارام خودرو ايرانيان با متقاضي خريد صورت پذيرد ابلاغ شده تلقي مي گردد و متقاضي خريد موظف است تغيير نشاني و تلفن خود را سريعا به صورت مکتوب به اطلاع شرکت ارام خودرو ايرانيان رسانيده و رسيد دريافت دارد. ابلاغ دعوتنامه و يا هرنامه اي از طريق پست سفارشي و يا نماينده رسمي شرکت صورت مي گيرد و گواهي ايشان در خصوص نحوه ي ابلاغ ملاک عمل جهت اتخاذ تصميم از طرف شرکت مي باشد.

11. انتخاب رنگ، تريم و تيپ خودرو به هنگام ثبت نام هيچ گونه حقي را براي متقاضي خريد ايجاد نمي نمايد . ليکن شرکت ارام خودرو ايرانيان حتي الامکان سعي در تامين خودرو با رنگ و تيپ هاي انتخابي و با توجه به امکانات خود خواهد کرد و در صورت عدم موجود بودن رنگ و تيپ دلخواه، متقاضي خريد حق اعتراض نخواهد داشت و متقاضي به شرکت اذن و اختيار تخصيص رنگ و تريم و تيپ را واگذار مي نمايد.

12. تاثير موارد و حوادث پيش بيني نشده و يا فورس ماژور و همچنين تغييرات و تاخيرات ناشي از تغيير قوانين و مقررات و

ضوابط و شرايط توسط ارگان هاي ذيربط تا زمان تحويل خودرو و همچنين اسناد شماره گذاري آن مورد قبول متقاضي خريد مي باشد.

13. به متقاضي خريد تذکر داده شد که خودروي موضوع درخواست، وارداتي خواهد بود و قوانين و شرايط فعلي نيز بر اين قرارداد حاکم مي باشد. 

14. اين برگه فرم درخواست ثبت نام پيش خريد بوده که پس از امضاي متقاضي خريد و پرداخت کامل وجه خودرو و تکميل پرونده و امضاء آن توسط مدير فروش و بازاريابي شرکت و ثبت آن در سيستم اتوماسيون اداره ي فروش و دريافت شماره ي درخواست و درج مهر عامليت و اداره ي فروش معتبر گرديده و انعقاد قرارداد قبل از زمان تحويل با ابلاغ دعوتنامه تکميل مي گردد. لازم به توضيح است سند خودرو فقط به نام متقاضي خريد صادر مي گردد و اين درخواست قابل واگذاري به غير تحت هيچ عقدي (صلح، هبه و غيره ) نمي باشد. کليه شرايط و مفاد اين فرم و دعوتنامه براي متقاضي خريد و شرکت ارام خودرو ايرانيان تعهد آور و لازم الاجرا خواهد بود. 

تبصره 5: در صورت بروز هرگونه اختلاف، محاکم قضايي تهران صالح به رسيدگي مي باشد.

15. خودروي خريداري شده و تحويلي به متقاضي خريد بر اساس مدل و مشخصات در زمان تحويل مي باشد و مشخصات و لوازم موجود در تبليغات، کاتالوگ و غيره ممکن است با خودروي تحويلي تفاوت نمايد و متقاضي خريد حق هيچگونه اعتراضي در اين خصوص ندارد و دعاوي فرضيه و آتي خود را در اين خصوص به شرکت ارام خودرو ايرانيان صلح نمود.

تبصره 6: در صورتيکه پس از اعلام رسمي شرکت ارام خودرو ايرانيان به هر دليلي قادر به تحويل خودرو مورد تقاضا نباشد در صورت توافق طرفين يکي ديگر از محصولات شرکت ارام خودرو ايرانيان جايگزين خودرو درخواستي با شرايط مربوطه خواهد شد.

16. فاصله زماني از تخصيص و تحويل خودرو تا ارائه اسناد شماره گذاري و تاخيرات و مسائل مربوط به آن بعهده شرکت ارام خودرو ايرانيان نمي باشد و بر اين اساس هيچ گونه سود مشارکت، ديرکرد و يا وجه النفع ديگري در مدت مذکور به مبلغ پرداختي متقاضي تعلق نمي گيرد، ليکن شرکت تلاش خود را در خصوص تحويل اسناد شماره گذاري به متقاضي خريد در اسرع وقت ممکن خواهد نمود.

17. متقاضي خريد مطلع و آگاه مي باشد که بايد وجه پرداختي خود را به شرکت ارام خودرو ايرانيان و به صورت چک بانکي تضميني يا فيش واريزي نقدي در يکي از حساب هاي شرکت ارام خودرو ايرانيان واريز نمايد و از حساب هاي شرکت ارام خودرو ايرانيان نزد سيستم بانکي کشور مطلع است و مسئوليت هر گونه ارسال و يا پرداخت وجه غير از طريق فوق را شخصا به عهده گرفته و شرکت ارام خودرو ايرانيان از هرگونه ادعاي احتمالي در آينده از بابت عدم دريافت وجه ارسالي خود را مبرا مي دارد. 

18. حق الزحمه عامليت مجاز توسط شرکت ارام خودرو ايرانيان پرداخت مي گردد. بنابر اين پرداخت هرگونه وجه اضافي تحت هر عنوان بر خلاف مقررات شرکت مي باشد. 

19. در مدت گارانتي، مواردي که شمول گارانتي خارج بوده همان است که در دفترچه فارسي گارانتي خودروها (چاپ شرکت ارام خودرو ايرانيان) درج گرديده و از آن مطلع مي باشم و در موارد مذکور شرکت از بابت گارانتي خودرو هيچ تعهد و مسئوليتي در قبال اينجانب ندارد.
20. اينجانب ............................. متقاضي خريد خودروي  ............................ با اطلاع و آگاهي کامل از شرايط فوق، اين فرم را به دقت مطالعه کرده و با امضاء آن حق هرگونه اعتراض به مفاد آن را از خود سلب مي نمايم. ضمنا حق هرگونه ادعا و يا مطالبه سود و خسارت تحت هر عنوان مازاد بر آنچه که در اين فرم درخواست درج گرديده است را از خود سلب و ساقط نمودم.
 
امضاي متقاضي خريد                                تاريخ                                          اثر انگشت

 

فرم درخواست پيش خريد خودرو که امضاء ايشان مورد گواهي و تاييد اينجانب مي باشد، عينا جهت اتخاذ تصميم توسط آن شرکت ارسال مي گردد.

نام و امضاء و مهر عامل مجاز