پیشتازی سانگ یانگ در میان کره ای ها طبق گزارش ISQI

طبق گزارش ISQI مبنی بر رتبه بندی خودروها از لحاظ عیوب پیش آمده در سه ماهه اول مالکیت خودرو برند سانگ یانگ در میان کره ای ها دارای کمترین عیوب بوده و پس از برندهای مطرح اروپایی در جایگاه ششسم قرار گرفته است.